דיני משפחה

חלוקת רכוש

עיקר המחלוקות בעת הגירושין נסובות סביב נושא הרכוש. עם פירוק התא המשפחתי, על בני הזוג לחלק את רכושם, רכוש שצברו במהלך חיי הנישואין, ולא תמיד צד מוכן לקבל את החלוקה אותה מציע בן הזוג השני, גם אם חלוקה זו נכונה על פי הכללים המותווים בפסיקה ובחוק.
בפרק זה נפרוש בקצרה ובתמציתיות את הכללים לחלוקת הרכוש ואופן החלוקה כאשר קיימת הבחנה בפסיקה בין בני זוג שחל עליהם חוק יחסי ממון התשל"ג 1973 ונישאו לאחר כניסתו של חוק זה לתוקף, לבין בני זוג שנישאו קודם לחוק שאז ההסדר הרכושי שחל עליהם הוא חזקת השיתוף.

חזקת השיתוף ואיזון משאבים
העקרון המנחה בפסיקת בתי המשפט למשפחה הוא כי כלל הרכוש שניצבר במהלך חיי הנישואין נחשב לרכוש משותף של שני בני הזוג, וזאת ללא התחשבות על שם רשום הנכס.
אופן חלוקת הרכוש תלוי במועד נישואיי הצדדים. בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74, כניסתו לתוקף של חוק  יחסי ממון התשל"ג 1973, יחול עליהם ההסדר הרכושי המפורט בחוק, לפיו אם ערכו הצדדים הסכם ממון קודם לנישואין ואישרו אותו אצל נוטריון/רשם נישואין, או במהלך הנישואין ואישרו אותו בפני שופט, יחול ההסדר הרכושי עליו הסכימו. אם לא עשו כן, יחול הסדר רכושי נדחה, לפיו במועד פקיעת הנישואין או במות אחד מהצדדים (לאחר תיקון החוק במקרים מסויימים ניתן לבצע איזון משאבים גם קודם לפקיעת הנישואין), יחול הסדר איזון משאבים, בו יחולק הרכוש או שוויו של הרכוש בין הצדדים בחלקים שווים, למעט רכוש המוצא מתכולת "מסת" הרכוש המשותף של בני הזוג כמו נכס שהתקבל בירושה, נכס שנקנה על ידי אחד מהצדדים טרם נישואיהם .
יחד עם זאת, הפסיקה הכירה גם בנכסים כאלו כברי שיתוף, אם הוכח שנכס כזה "התערבב" במסת הרכוש המשותף ושימש את בני הזוג והמשפחה במהלך חיי הנישואין.
בני זוג שנישאו לפני 1.1.74 יחול  עליהם הסדר רכושי שיתופי שהינו הסדר יציר פסיקת בתי המשפט הקובע, כי כל רכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין והוא יציר מאמץ משותף וחיים משותפים, חזקה עליו שהוא רכוש משותף ושייך לשני הצדדים בחלקים שווים. צד הרוצה להוכיח כי נכס מסויים אינו משותף לבן הזוג השני, חובה עליו להרים את הנטל ולהוכיח כי הייתה כוונה ספיצפית להוציא נכס זה מתכולת מסת הרכוש המשותף של הצדדים.
מאחר ומדובר בשיתוף קנייני, הרי שאין צורך להמתין לפקיעת נישואי הצדדים על מנת לפרק שיתוף בנכס מסויים ואפשר לעשות כן קודם לכן.

שמירת זכויות
הואיל ופעמים רבות נכסים שונים ניידי ודלא ניידי רשומים רק על שם אחד מבני הזוג, והואיל ובני זוג שנישאו לאחר 1.1.74, עליהם להמתין לביצוע הסדר איזון משאבים רק במועד פקיעת הנישואין (לאחר תיקון החוק במקרים מסויימים ניתן לבצע איזון משאבים גם קודם לפקיעת הנישואין), מאפשר החוק לעתור לסעדים שונים על מנת לשמור על זכויותיו של הצד "הפגיע" יותר קרי, יש באפשרות בן הזוג שעל שמו לא רשומים הנכסים, לפנות לבית המשפט בבקשה לסעדים זמניים כגון צווי עיקול ומניעה על מנת לשמור על זכויותיו, כאשר בבוא היום בעת פקיעת הנישואין וביצוע הסדר איזון המשאבים, לא ייכלו הכספים ולא יוברחו הנכסים למחוזות לא ידועים.
בני זוג אשר חזקת השיתוף חלה עליהם, יכול בן הזוג המעוניין לבקש פירוק שיתוף או תביעה לסעדים הצהרתיים שיקבעו כי מחצית מזכות כספית או נכס שייך גם לו ויש לרשום אותו על שמו, וזאת גם קודם לגירושי הצדדים.

פירוק שיתוף
כפי שצויין קודם לכן, הדרכים "לפרק את החבילה" מבחינה רכושית תלוי במועד נישואי בנ הזוג. יחד עם זאת, פעמים רבות צד עותר לפירוק שיתוף בדירת המגורים בלבד שעל פי רוב הינה גולת הכותרת של צבירת הרכוש הממוני העיקרי בתוך התא המשפחתי, , זאת בנוסף לצבירת זכויות ביטוחיות וכספיות אחרות, שלא תמיד ניתן לחייב את הצד שזכויות אלו רשומות על שמו, כי יחלוק בהם עם בת זוגו במידה וטרם הגיע מועד גמילתן. זאת אומרת במילים אחרות, אם בן הזוג צובר זכויות ביטוחוית וכספיות במהלך שנות עבודתו והוא עדיין לא פרש לגמלאות או פוטר, שאז מגיע מועד קבלת הזכויות הכספיות, הרי שבן הזוג השני לא יוכל לחייבו כי בעת מועד הגירושין יעביר אליו את המחצית המגיעה לו. זכויות כספיות אלו, מובטחות לבן הזוג השני, אולם יקבלם בזמן שיגיע מועד פרעונן.
לא כך פועל פירוק השיתוף הרכושי בדירת המגורים:
צד המעוניין לפרק את השיתוף בדירת המגורים מגיש תביעה לפירוק שיתוף לבית משפט למשפחה. מגמת בתי המשפט היא כי על פי רוב, אין מקום להמתין לאיזון משאבים כולל ואפשר לפרק את השיתוף בדירת המגורים, גם אם לא עשו בני הזוג חשבון כולל של חלוקת הרכוש. מגמה זו כפופה כמובן להררב המשפחתי, כלומר אם מדובר בבני זוג להם ילדים קטינים, הרי שיש להבטיח את מגורי הקטינים עם אימם במדור חלופי ואין לפנותם עד אשר עניין זה לא יוסדר.
כמו כן, יהיו מקרים בהם בית המשפט יחליט באופן עקרוני לתת צו לפירוק שיתוף, אולם ידחה את ביצוע המכירה בפועל עד להגעה להסדר כולל או עד אשר הילדים הקטינים יגיעו לגיל בגרות, וזאת אם נראה כי לא תהיה ביכולת האב לדאוג למדור הקטינים לאחר המכירה.


המידע שמובא לרשות הגולשים באתר אינו בא במקום או כתחליף לייעוץ משפטי.